[1]
M.Rasyid Nur Khilafah and Widodo 2023. KARAKTERISTIK MORFOLOGI JAMUR SO (Scleroderma aurantium). Jurnal Tropika Mozaika. 2, 2 (Jul. 2023), 55–62.