(1)
M.Rasyid Nur Khilafah; Widodo. KARAKTERISTIK MORFOLOGI JAMUR SO (Scleroderma Aurantium). jtm 2023, 2, 55-62.