[1]
M.Rasyid Nur Khilafah and Widodo, “KARAKTERISTIK MORFOLOGI JAMUR SO (Scleroderma aurantium)”, jtm, vol. 2, no. 2, pp. 55–62, Jul. 2023.