ADAB PENGAJARAN SAINS DALAM ISLAM

Authors

  • Alvin Qodri Lazuardy Pondok Pesantren Muhammadiyah Ahmad Dahlan
  • Puspita Ayu Lestari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Keywords:

Kata Kunci : Adab, Sains, Ilmu, Pengajaran.

Abstract

Abstrak. Artikel ini berkaitan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh Prof. Naquib al-Attas yaitu “loss of adab” yang mana dalam implikasinya telah memunculkan kebingungan terhadap faham Ilmu Pengetahuan. Kebingunan dalam meneroka makna dan faham Ilmu yang sesungguhnya menimbulkan ketidakadilan dalam memandang Ilmu itu sendiri. Seperti yang terjadi sekarang ini, dimana Ilmu Pengetahuan dan sains tidak menjadikan adab sebagai landasan dalam melihat objek pengamatan dan fenomena alam semesta. Hingga pada akhirnya Ilmu Pengetahuan dan sains tidak hanya memberikan kemaslahatan namun juga tragedi kerusakan. Melihat masalah diatas, penulis ingin memaparkan adab dalam memahami Ilmu dan adab dalam mempelajari Sains yang mana akan dikaitkan dengan adab dalam pengajaran Sains. Pengajaran sains dalam Islam sangatlah penting namun ada hal lebih penting dari sekedar pengajaran sains itu sendiri, yaitu adab sesuai dengan landasan Islam agar nantinya tidak terjadi kesalahfahaman dalam mempelajari sains. Pemaparan tulisan ini didukung dengan beberapa referensi yang otoritatif dan sesuai dengan pembahasan tema. Urgensi penulisan artikel ini yaitu berkaitan pentingnya pendidikan adab dalam proses pengamatan atau penelitian Ilmu Pengetahuan dan sains terhadap suatu objek penelitian. Dimana dalam pendidikan sains, adab harusnya meletakkan fenomena alam semesta sesuai pada tempatnya sebagai ayat-ayat Allah, memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak lepas dari Sunnatullah, dan memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, Raudhat al-Thalibin wa ‘Umdat al-Salikin, h. 10, dalam “Majmu’ah Rasail al-Imam al-Ghazali”, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011)
Acikgence, Alparslan , “Islamic Science Towards Definition”, (Kuala Lumpur: International of Islamic Thought and Civilization, 1996).
Akmal, “Al Biruni: Ilmuwan Yang Dikenal Di Bumi dan Bulan”, Jurnal ISLAMIA, Vol III, No 4, 2008.
Al Attas, Muhammad Naquib, “Islam dan Filsafat Sains”, (Bandung: Mizan, 1995).
________________, “Prolegomena to The Methapysics of Islam: An Exposition of The Fundamental Elements of The Worldview of Islam”, (Kuala Lumpur:ISTAC, 1995).
________________, “The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education”, (Kuala Lumpur: Ta’dib International, Cet. 4, 2018).
________________, “Islam dan Sekularisme”, ed. Karsidjo Djojosuwarno. (Bandung: Penerbit Pustaka, Cet 1, 1981).
________________, “Islam dan Filsafat Sains”, terj. Dari “Islam and The Philoshopy of Science”, ed. Saiful Muzani, (Jakarta: Mizan, cetakan pertama,1989).
Ali, Al-Syarif, ‘Ibn Muhammad al-Jurjani, al-Ta’rifat, (Jakarta: Dar al’Kutub al-Islamiyyah, 2012).
Alim, Ahmad, Adian Husaini dkk, “Filsafat Ilmu Barat dan Islam”, (Bogor: UIKA, 2017).
Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, “Madarij al-Salikin baina Manazil Iyyaka Na’budu wa Iyyaka Nasta’in”, ed. ‘Imad ‘Amir, (Kairo: Dar al-Hadits, 2020, juz 2).
Al-Syarif ‘Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, al-Ta’rifat, (Jakarta: Dar al’Kutub al-Islamiyyah, 2012).
Anshari, Endang Saifuddin, “Ilmu Filsafat dan Agama”,(Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
Ardiansyah, Muhammad , “Catatan Pendidikan: Refleksi Tentang Nilai-nilai Adab dan Budaya Ilmu dalam Islam”, (Depok: Attaqwa, 2020).
________________, “Konsep Adab Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan Aplikasinya di Perguruan Tinggi”, (Depok: Attaqwa,2020).
Bachelard, Gaston, “The New Scientific Spirit”, (Boston: Beacon Press, 1984).
Dr. Ahmad Alim, Lc. M.A, Adian Husaini dkk, “Filsafat Ilmu Barat dan Islam”, (Bogor: UIKA, 2017), h. 187
Hadi, Sofian , dan Ari Ashari, “Mendudukkan Kembali Makna Ilmu dan Sains dalam Islam”, Tasfiyah : Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 4, No. 1, Februari 2020.
Hadrianto, Budi, “Islamisasi Sains Sebuah Upaya Mengislamkan Sains Modern”, (Jakarta: INSISTS, cetakan ke-II, 2019).
Hatta, Mohammad, “Ilmu dan Agam”, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1980).
Husaini, Adian, “Pendidikan Islam: Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Adidaya 2045”, (Depok: At-Taqwa, 2013).
Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, “Madarij al-Salikin baina Manazil Iyyaka Na’budu wa Iyyaka Nasta’in”, ed. ‘Imad ‘Amir, (Kairo: Dar al-Hadits, 2020, juz 2)
Muhammad, Abu Hamid Ibn Muhammad al-Ghazali, “Majmu’ah Rasail al-Imam al-Ghazali”, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011).
Muhammad Naquib al Attas, “The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education”, (Kuala Lumpur: Ta’dib International, Cet. 4, 2018), h.17.Muslih, Mohd.,“Falsafah Sains, dari Isu Integrasi Keilmuan Menuju Lahirnya Sains Teistik”, (Yogyakarta: LESFI, 2017).
Nashr, Seyyed Hossein, “Sains dan peradaban dalam Islam”, diterjemahkan oleh J. Mahyudin, (Bandung: Pustaka, Cet.Pertama, 1986).
Poesporjo, W. , “Logika Scientifika, Pengantar Dialektika dan Ilmu”, (Bandung: Pustaka Grafika, 1999).
Purwanto, Agus , “Ayat-Ayat Semesta Sisi-Sisi Al-Qur’an Yang Terlupakan”, (Jakarta: Mizan, cetakan ke-3, 2017).
Suhandi, “Konsep Pendidikan (al-Ta’dib) untuk Membentuk Kepemimpinan Menurut al-Attas”, Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 18 No. 2, September 2020.
Suriasumantri, S. ,“Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar”, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, cetakan ke vi, 1990).
Syahidin, “Menelusuri Metode Pendidikan Dalam al-Quran”, (Bandung: Alpabeta, 2009).
Syed Muhammad Naquib al-Attas, “Islam dan Filsafat Sains”, terj. Dari “Islam and The Philoshopy of Science”, ed. Saiful Muzani, (Jakarta: Mizan, cetakan pertama,1989Wan Daud, Wan Mohd Nor , “Falsafah dan Amalan Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Sebuah Huraian Konsep Asli Islamisasi”, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, cetakan ke-8, 2020).
________________, “Filsafat dan Praktik Pendidikan Syed M. Naquib Al-Attas”, Terj. Hamid Fahmy. (Bandung: Mizan,2003).
Wan Mohd Nor Wan Daud, “Falsafah dan Amalan Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Sebuah Huraian Konsep Asli Islamisasi”, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, cetakan ke-8, 2020), h. 90
Zarkasyi, Hamid Fahmy , “Peradaban Islam; Makna dan Strategi Pembangunannya”, (Ponorogo: CIOS Unida Gontor, Cet. Ke-2, 2015).
________________, “Kausalitas: Hukum Alam atau Tuhan, Membaca Pemikiran Religo-Saintifik al-Ghazali”, (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2018).
Zarman, Wendi , “Studi Pengembangan Buku Teks Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Menengah Pertama Berbasis Nilai Keimanan”, (Disertasi doktor program pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2012).

Downloads

Published

2021-03-23

How to Cite

Lazuardy, A. Q., & Lestari, P. A. (2021). ADAB PENGAJARAN SAINS DALAM ISLAM. Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains, 3, 156–170. Retrieved from http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/728

Issue

Section

Articles